Statut

Statut Geodezyjnego Koła Naukowego Hevelius

Katedry Geodezji na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska

Politechniki Gdańskiej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

Koło Naukowe nosi nazwę Hevelius, a jej skrót to KN Hevelius.

Art. 2

Koło Naukowe Hevelius działa przy Katedrze Geodezji na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Art. 3

Siedzibą Koła jest Politechnika Gdańska.

Rozdział II

Cele oraz realizacja Koła Naukowego Hevelius

Art. 4

Celem Koła Naukowego Hevelius jest zdobywanie, poszerzanie oraz rozpowszechnianie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej z zakresu geodezji i kartografii.

Art. 5

Cele realizowane są poprzez:

 • organizowanie spotkań – zebrań Koła, których uczestnikami są członkowie Koła oraz osoby zainteresowane jego działalnością,
 • poszerzanie wiedzy w zakresie geodezji, geomatyki, systemów informacji przestrzennej oraz geodezyjnych metod pomiaru przestrzeni i zastosowania ich wyników,
 • organizację seminariów, spotkań naukowych, warsztatów, wystaw, prelekcji, konferencji oraz innych form, a także udział w przedsięwzięciach umożliwiających poszerzenie wiedzy w zakresie geodezji i nauk pokrewnych,
 • współuczestniczenie w prowadzonych przez Katedrę Geodezji projektach,
 • nawiązywanie współpracy z sektorem gospodarczo-instytucjonalnym ,
 • i inne, nie wymienione wyżej.

Rozdział III

Prawa i obowiązki Kandydata na Członka Koła Naukowego Hevelius

Art. 6

Kandydatura na Członka Koła zgłaszana jest do Prezesa Koła poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej.

Kandydat staje się pełnoprawnym Członkiem Koła po okresie 4 miesięcy od zgłoszenia kandydatury, poprzez stosowną uchwałę Zarządu Koła.

Art. 7

Obowiązku Kandydata na Członka Koła Naukowego Hevelius:

 • zaangażowanie w działalność Koła
 • obecność na spotkaniach Koła
 • udział w przynajmniej jednym projekcie Koła.

Art. 8

Potwierdzenie Członkostwa wydaje Prezes Koła.

Rozdział IV

Prawa i obowiązki Członków Koła Naukowego Hevelius

Art. 9

Członkiem Koła może być:

 • pracownik/pracowniczka Politechniki Gdańskiej
 • student/studentka Politechniki Gdańskiej, którego zgłoszenie kandydatury na Członka zostało rozpatrzone pozytywnie przez Prezesa Koła.

Art. 10

Prawa Członka Koła Naukowego Hevelius:

 • uczestniczenie w działaniach wymienionych w art. 5 rozdziału II,
 • korzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego,
 • zgłaszanie do Zarządu Koła wniosków związanych z działalnością Koła,
 • prowadzenie samodzielnego projektu po zatwierdzeniu przez Prezesa Koła,
 • korzystanie z tytułu Członka Geodezyjnego Koła Naukowego Hevelius,
 • korzystanie z logo, hasła promocyjnego oraz zdjęć Koła,
 • korzystanie z pomocy pozostałych Członków Koła i Opiekunów dydaktycznych w prowadzonych przez siebie projektach,
 • wnioskowanie o dofinansowanie prowadzonych przez siebie projektów,
 • uczestnictwo w konferencjach/wyjazdach/obozach naukowych przy wsparciu Koła,
 • korzystanie z pomocy Koła przy publikacji artykułów naukowych.

Art. 11

Obowiązki Członka Koła Naukowego Hevelius:

 • przestrzeganie postanowień statutu,
 • czynny udział w pracach i działalności Koła,
 • chronienie własności Koła,
 • przestrzeganie zasad BHP,
 • dbanie o dobrą opinię Koła.

Art. 12

Ustanie Członkostwa

Członkostwo ustaje na skutek:

 • dobrowolnego wystąpienia Członka,
 • wykluczenia uchwałą Zarządu Koła,
 • rozwiązania Koła
 • zakończenia studiów (za wyjątkiem Członków Honorowych) lub pracy na Politechnice Gdańskiej

Członek Koła  zostaje wykluczony z Koła w przypadku, gdy nie wykazuje zaangażowania w działalność Koła, był nieobecny na 3 spotkaniach z nieusprawiedliwionych przyczyn lub w sposób rażący naraża dobre imię Koła i podjęta została stosowna uchwała opisana w Art. 20 niniejszego statutu.

Art. 13

Opiekunowie Dydaktyczni.

Opiekun Dydaktyczny staje się automatycznie Członkiem Koła.

Koło może posiadać dowolną liczbę Opiekunów Dydaktycznych.

Jeden z Opiekunów Dydaktycznych posiada status Opiekuna Koła i stanowi część Zarządu Koła.

Art. 14

Członek Honorowy Koła

 • Członkiem Honorowym Koła może stać się były Członek Koła, którego członkostwo ustało na skutek zakończenia studiów na Politechnice Gdańskiej, a którego wkład w działalność Koła był ponadprzeciętny a Jego/Jej zasługi przyczyniły się do rozwoju działalności Koła.
 • Kandydaturę na Członka Honorowego przedkłada dowolny członek Zarządu a o nadaniu tytułu Honorowego Członka Koła decyduje Zarząd większością 3/5 głosów.
 • Tytuł Honorowego Członka ustaje na drodze zrzeczenia się tegoż tytułu przez osobę, której on dotyczy lub na drodze głosowania Zarządu przy wymaganej większości 4/5 głosów w przypadku rażącej działalności na niekorzyść Koła przez osobę z tytułem Honorowego Członka Koła.
 • W przciwieństwie do Członka zwyczajnego Członek Honorowy nie ma obowiązku uczestnictwa w spotkaniach Koła.
 • Członek Honorowy może zgłaszać własne projekty w ramach działalności Koła i starać się o ich finansowanie, nie może jednak prowadzić ich samodzielnie, musi zaangażować minimum  trzech Zwyczajnych członków Koła
 • Członek Honorowy może pełnić funkcję doradczą dla Zarządu Koła służąc swym doświadczeniem , jeśli zostanie o taką pomoc poproszony
 • Członek Honorowy zachowuje wszystkie inne prawa Członka zwyczajnego, może posługiwać się tytułem członka Koła, wykorzystywać logo Koła, jego hasło jak i korzystać z pomocy Członków Koła

Art. 15

Opiekun Honorowy Koła

 • Kandydaturę na Opiekuna Honorowego przedkłada dowolny członek Zarządu a o nadaniu tytułu Honorowego Członka Koła decyduje Zarząd większością 3/5 głosów.
 • Tytuł Honorowego Opiekuna ustaje jedynie na drodze zrzeczenia się tegoż tytułu przez osobę, której on dotyczy lub na drodze głosowania Zarządu przy wymaganej większości 4/5 głosów w przypadku rażącej działalności na niekorzyść Koła przez osobę z tytułem Honorowego Członka Koła
 •  Opiekunem Honorowym Koła może stać się pracownik/pracowniczka Politechniki Gdańskiej, który posiada zasługi na rzecz działalności Koła
 •  Opiekun Honorowy Koła staje się automatycznie jego Członkiem i zachowuje wszystkie prawa Członka Koła
 •  W przciwieństwie do Członka zwyczajnego Opiekun Honorowy nie ma obowiązku uczestnictwa we wszystkich spotkaniach Koła pod groźbą usunięcia z Koła

 

Rozdział V

Statutowe Władze Koła

Art. 16

Władzami Koła są:

 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd Koła z Prezesem na czele.

Art. 17

Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie.

W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą:

 • wszyscy Członkowie Koła
 • Opiekunowie dydaktyczni  Koła

Art. 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością głosów przy frekwencji co najmniej 51% przy obowiązkowej obecności Prezesa lub jego Zastępcy, z wyjątkiem przepisów stanowiących inaczej.

Art. 19

Kompetencje Walnego Zgromadzenia:

 • uchwalanie zmian statutu,
 • wybór Zarządu po uzyskaniu przez kandydatów największej liczby głosów
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła.
 • zatwierdzenie kandydatury na stanowisko Opiekuna Koła, przedstawionej przez Zarząd
 • odwołanie Opiekuna Koła większością 60% głosów.

Art. 20

Zarząd Koła

§1

Zarząd Koła składa się z Prezesa, Zastępcy Prezesa, Skarbnika, Opiekuna Koła, Sekretarza

§2

Kandydatem na Członka Zarządu może być jedynie osoba, która od minimum 6 miesięcy posiada status pełnoprawnego Członka Koła lub jest Honorowym Członkiem, albo Honorowym Opiekunem Koła.

§3

Decyzje Zarządu Koła podejmowane są większością 51% głosów, z wyjątkiem przepisów stanowiących inaczej.

§4

Kompetencje Zarządu:

 • Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
 • Nadawanie w drodze uchwały statusu członka pełnoprawnego, na podstawie kandydatury przedłożonej przez Prezesa.
 • Wykluczanie członków Koła przy większości 80% głosów na wniosek członka Zarządu lub Walnego Zgromadzenia.
 • Zarząd jest zobligowany do podjęcia uchwały wykluczającej z koła członka, który wnioskował o rezygnację z członkowstwa w KN Hevelius.
 • Podejmuje decyzje dotyczące finansowania projektów członków KN Hevelius.
 • W drodze uchwał zarządza majątkiem Koła.
 • Decyduje o kierunkach działania, przedsięwzięciach i członkostwie Koła w innych instytucjach i organizacjach.
 • Orzeka o wygaśnięciu członkowstwa któregoś z członków koła, z tytułu nieobecności na trzech spotkaniach
 • Nadaje tytuł Honorowego Członka Koła
 • Nadaje tytuł Honorowego Opiekuna Koła

 

§5

Zarząd Koła wybierany jest na okres jednego roku, przy czym członkowie Zarządu mogą kandydować na stanowiska dowolną liczbę razy.

§6

Prezes Zarządu:

 • Z własnej inicjatywny lub na wniosek co najmniej 51% członków koła zwołuje Walne Zgromadzenie
 • Reprezentuje Koło w kontaktach z władzami uczelni, innych kół naukowych oraz przedstawicielami innych instytucji i organizacji.
 • Z własnej inicjatywy lub na prośbę jednego z pełnoprawnych członków koła zwołuje spotkanie.
 • Organizuje spotkanie rekrutacyjne
 • Jest odpowiedzialny za realizację uchwał Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia.
 • Przyjmuje deklaracje członkowskie osób ubiegających się o miano kandydata do KN Hevelius oraz przedkłada kandydaturę na członka pełnoprawnego przed Zarządem Koła.
 • Na wniosek pełnoprawnego członka KN Hevelius, wydaje potwierdzenie członkowstwa.
 • Opiniuje propozycje projektów zgłaszane przez członków Koła.
 • Przedkłada Zarządowi Koła prośby członków dotyczące finansowania ich projektów.
 • Przyjmuje wnioski o rezygnację z cżłonkowstwa w KN Hevelius.
 • Posiada dostęp do poczty e-mail Koła oraz do konta na stronie sspg.pg.gda.pl i odpowiada za pojawiające się tam treści.

Zastępca Prezesa Zarządu:

 • Podczas niedyspozycyjności Prezesa Zarządu, przejmuje wszystkie jego kompetencje i obowiązki.
 • Sporządza protokoły z zebrań Walnego Zgromadzenia oraz zebrań Koła.
 • W przypadku braku możliwości uczestnictwa w w.w. zebraniach, wyznacza osobę odpowiedzialną za sporządzenie protokołu.
 • Jako część protokołu, sporządza listę obecności członków na spotkaniu, a w przypadku dwóch nieobecności, któregoś z członków bądź kandydatów, informuje o tym fakcie Zarząd oraz ostrzega daną osobę o zbliżającej się możliwości usunięcia z Koła.
 • Pomaga Prezesowi w realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie oraz Zarząd.

Skarbnik:

 • Jest odpowiedzialny za prowadzenie konta bankowego Koła,
 • Podczas swojej niedyspozycyjności wyznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie w.w. konta, która musi zostać zatwierdzona przez Prezesa lub Zastępcę Prezesa.
 • Na wniosek któregokolwiek z Członków Zarządu lub na wniosek Walnego Zgromadzenia, przedstawia raport finansowy.
 • Jest odpowiedzialny za finansową realizację uchwał podjętych przez Zarząd Koła.
 • Ma prawo dysponować majątkiem  Koła tylko wtedy, gdy jest to określone uchwałą Zarządu.
 • Odpowiada za ubezpieczenie instrumentów wykorzystywanych podczas realizowania projektów Koła.

Sekretarz:

Odpowiada za zarządzanie kanałami dostępu do serwisów internetowych związanych z kołem, w szczególności: poczty e-mail, konta na stronie sspg.gda.pl, konta bankowego.

 • Sekretarz nie jest upoważniony do korzystania z w.w. serwisów, a jedynie przechowuje informacje na temat dostępu do nich. Informacje te są niejawne i mogą być ujawnione jedynie członkom Zarządu Koła, gdy wystąpi taka konieczność.
 • Zarządza stroną internetową knhevelius.pl, aktualizując  informacje dotyczące działalności koła, zamieszczając zdjęcia w galerii itp.
 • Zarządza grupami związanymi z KN Hevelius na portalach społecznościowych.

Opiekun Koła:

 • Zobowiązany jest do udzielania wszelkiej możliwej pomocy dydaktycznej członkom koła, a także w miarę możliwości umożliwia im realizację projektów i zdobywanie wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.

Art. 21

W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Dodaj komentarz