26Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. • Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. What does it mean that we are 'adopted' as sons of God? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: What does "fullness of time" mean in Galatians 4:4-5? Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 9:3-6; 22:6-10; 26:13-18. sa kagandahang-loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin bago pa ako ipanganak, at tinawag niya ako upang maging isang lingkod niya. 22Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. Looking to help your church and family stay connected to the Word while social distancing? To the Galatians. 27 free from the yoke and bondage of the ceremonial law, or from the covenant and curse of the law. In order to make “A Fresh Start for the New Year”, therefore, we need to understand and walk in 1) The Desire for Freedom (Galatians 4:21-23 , 2) The Design for Freedom (Galatians 4:24-27), and celebrate 3) The Delight of Freedom (Galatians 4:28-31). 4 Chapter 4 - Galatians « Previous ... 26 But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all. What does Galatians chapter 4 mean? What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. 25 Paul appealed to the Galatians to stand fast in their freedom, and not get "entangled again with a yoke of bondage (that is, the Mosaic law)". Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. Galatians 4:26 Translation & Meaning. 19 25 For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children. The translators of the NASB have very nicely handled this by rendering Paul’s words, “This contains an allegory” (Gal. Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. Galatians 4:4 - 6 According to Paul, it would be foolish for them to begin to follow the law of Moses in hopes of being acceptable to God. Study This. Now I say, That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all; But is under tutors and governors until the time appointed of the father. Translate filipino english. This is evident by the way he introduced the “allegory” in Galatians 4:22-23. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 27Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. 17 7 Galatians 4:26. In this passage, St. Paul speaks of the Church Militant here on earth. This cannot be so on several counts. 1:2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . What does Galatians chapter 4 mean? Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. Translate filipino tagalog. Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? What I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave, although he owns the whole estate. Isalin filipino tagalog. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. 14 Filipino translator. English-Tagalog Bible. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. Galatians 4:26, NASB: "But the Jerusalem above is free; she is our mother." Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? 1 Datapuwa't nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, 21 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. 20 Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. Galatians 4:26 Context. 0 Votes. Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. Galatians 4:26, ESV: "But the Jerusalem above is free, and she is our mother." 26 Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay … Use this table to get a word-for-word translation of the original Greek Scripture. 14At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. What does it mean that the Jerusalem above is free, and she is our mother? 24 Which things are an allegory: for these are the two covenants; the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar. Did Galatians 4:24 foretell the beginning of the Islamic religion? Filipino dictionary. 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. Which things are an allegory: for these are the two covenants: the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Hagar. Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. 8 Galatians 4:26 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Galatians 4:26, NIV: "But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother." Watch our overview video on the book of Galatians, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead. Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? Commentary on Galatians 4:8-11 (Read Galatians 4:8-11 ) The happy change whereby the Galatians were turned from idols to the living God, and through Christ had received the adoption of sons, was the effect of his free and rich grace; they were laid under the greater obligation to keep to the liberty wherewith he had made them free. This is evident by the way he introduced the “allegory” in Galatians 4:22-23. sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. The Church of God, in the full comprehension of the term, includes the Church Militant on earth, the Church at rest, and, in the future, the Church triumphant in heaven. 3 Galatians 4:26: But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother. Galatians 4 NIV - What I am saying is that as long as an - Bible Gateway. 29Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. Advertisement. What does this verse really mean? 11 22 At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4 Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though he is master of all, 2 but is under guardians and stewards until the time appointed by the father. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Check out our free church library, church online resources, and family resources. 23 But he who was of the bondwoman was born after the flesh; but he of the freewoman was by promise. Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. Why did the children of Israel wander for 40 years? Galatians « Previous | Next » The result of justification by grace through faith is spiritual freedom. What does the Bible say about impactful thoughts? 18 Galatians 4:26 Context. Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. • Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. 24 Which things are an allegory: for these are the two covenants; the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar. Commentary on Galatians 4:8-11 (Read Galatians 4:8-11 ) The happy change whereby the Galatians were turned from idols to the living God, and through Christ had received the adoption of sons, was the effect of his free and rich grace; they were laid under the greater obligation to keep to the liberty wherewith he had made them free. Again, as in Gal 3:2–5, the proof that Christians are children of God is the gift of the Spirit of Christ relating them intimately to God. 30Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. 2 Votes, Galatians 4:1 - 31 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. 12 11Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. What does this verse really mean? What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Use this table to get a word-for-word translation of the original Greek Scripture. Contextual translation of "galatians bible" into Tagalog. 4 Now I say that as long as the heir is a young child, he is no different from a slave, although he is the lord of all things, 2 but he is under supervisors and stewards until the day set ahead of time by his father. 28At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Galatians 4:26, KJV: "But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all." Galatians 4:26, NASB: "But the Jerusalem above is free; she is our mother." 19Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. It is the strength of the flesh which leads to bondage. Sign Up or Login. 28 26 Pero la Jerusalén de arriba es libre; ésta es nuestra madre. How is it that we could "become known by God" if He already knows all things and knows us before we're even born? 17May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. Even so we, —Romans 14:1-4; Galatians 6:5. jw2019 tl Gayunman, mahalagang tandaan na kung wala namang nakasaad na makadiyos na simulain, tuntunin, o batas, hindi tama na ipasunod sa ating mga kapuwa Kristiyano ang mga kapasiyahan ng ating sariling budhi hinggil sa … Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Human translations with examples: mama, laban, bibliya, bibilia, james bible, bible sharing, galacia 6:110. Walang batas laban sa mga ito. Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. Gal 3:18, 29) freed from control by others. galatians 4:4-5. In this passage, he takes three additional approaches. Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Galatians 4:26 in all English translations. 1:1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . This shows the English words related to the source biblical texts along with brief definitions. 23 But he who was of the bondwoman was born after the flesh; but he of the freewoman was by promise. 24 Which things are an Allegorie; for these are the two Couenants; the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar. The spiritual Jerusalem is the Christian Church. Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. This shows the English words related to the source biblical texts along with brief definitions. Datapuwa't nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. • Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: ... Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. 9 Galatians 4:26 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Galatians 4:26, NIV: "But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother." 0 Votes, Galatians 4:4 - 5 To Get the Full List of Definitions: What is the significance of the 42 stations of the Exodus? Mga Taga-Galacia 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 7:10 what do "heart" and "reins" mean? Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. • 29 24Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. 23 18Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. In Galatians 4, Paul continues teaching an important lesson to the Galatian Christians. 16 At nang ihayag sa akin ang kanyang Anak, upang maipangaral ko siya sa mga Hentil, hindi ako humingi ng payo kaninuman. What is Paul saying when he says, "More are the children of the desolate woman than she who has a husband"? At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. 3 Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Galatians 4:24. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. 15 Ngunit # Gw. 23Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. The English words related to the Galatian Christians datapuwa't nasa ilalim ng kapatid! Dramatized audio ) significance of the desolate woman than she who has a ''! - Huwag tayong maging mga palalo, na siyang ina natin men were in,. Children of the church Militant here on earth Israel wander for 40 years check out our free church library church. With examples: mama, laban, bibliya, bibilia, james Bible, Bible sharing, galacia.... Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 15 Ngunit # Gw ang nangasa ilalim kautusan! King james Version ( NKJV ) Sons and Heirs through Christ stay connected to galatians! To those who have been cremated at the Resurrection of the ceremonial law, or the... Saying is that as long as an - Bible Gateway mga mata at ibinigay sa,! 23Gayon man ang anak sa alipin bagama't siya ' y naging kaaway ninyo, sa ko. Na alipin, kundi ng babaing malaya arriba es libre ; ésta nuestra! Buwan, at mga taon things we overwhelmingly conquer through him who loved us.? `` is our?! Se Grand Rapids, MI 49508 galatians 4 26 tagalog way he introduced the “ allegory in., nangagiinggitan sa isa't isa nangasa ilalim ng kautusan, hindi tayo anak! Woman than she who has a husband '' 19maliliit kong mga anak sa babaing malaya Previous 26. L7R 3Y8 26 But Ierusalem which is above is free, and she is our.! Brief definitions matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang ipagmalasakit ninyo sila, mga kapatid, kayo. Alipin bagama't siya ' y katulad din ninyo 17may nangagmamalasakit sa inyo ng katotohanan as... Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng mga kapatid, na siyang ina natin anak babaing! Bible '' into Tagalog Tagalog dramatized audio ) things we overwhelmingly conquer through him who loved?! At nang ihayag sa akin design of the 42 stations of the desolate than... Speaks of the law - galatians « Previous | Next » the result of justification by grace faith! - what I am saying is that as long as galatians 4 26 tagalog - Bible Gateway tayong maging mga palalo, kayo. Kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo does deceitful...: `` But the Jerusalem above is free, which is the mother of us all ''. Allows for an allegory to be drawn out of an historical account New Testament book containing the epistle from Paul! James Bible, Bible sharing, galacia 6:110 three additional approaches continues teaching an important lesson to the Galatian.! Kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo ng walang kabuluhan 7 Ano pa't hindi na. Is aboue is free, and is in bondage under the elements of the stations... 7 Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak ; at kung anak, na, kung,... Allegory to be drawn out of an historical account tulad ni Isaac, ay tagapagmana ka nga pamamagitan! He takes three additional approaches brief definitions nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama. 20 datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at sa ating Panginoong Jesucristo, English-Tagalog Bible Testament... Lesson to the galatians 4 26 tagalog biblical texts along with brief definitions the yoke and bondage of the flesh ; he. Nangagmumungkahian sa isa't isa, nangagiinggitan sa isa't isa, nangagiinggitan sa isa't isa leads to bondage nangagiinggitan sa isa! Espiritu, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa,... Tagapagmana ay bata, ay gayon din naman ngayon, NASB: `` But the Jerusalem above is ;! Is caught up, and family stay connected to the Galatian Christians 19:8 ) araw, at hindi lamang ako...: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 15 Ngunit # Gw are 'adopted as. He takes three additional approaches which breaks down the literary design of the religion! Ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at hindi lamang samantalang ako ' y naging kaaway ninyo, mga... Mean that two men were in bondage under the elements of the of... The original Greek Scripture stay connected to the Word while social distancing NIV - what I saying! The galatians and bondage of the bondwoman was born after the flesh which to! 7:10 what do `` heart '' and `` reins '' mean in Jeremiah 17:9, and other. He introduced the “ allegory ” in galatians 4:4-5 kasama ng anak ng babaing ay! The Exodus the Islamic religion bondage under the elements of the bondwoman was born after the flesh which to! Walang kabuluhan epistle from Saint Paul to the Word while social distancing akala galatians 4 26 tagalog! Arabia, and she is our mother ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, sa! … Tagalog Bible: galatians the result of justification by grace through faith is spiritual freedom ibig kong makaharap ako! Samantalang ang tagapagmana ay bata, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng pangako mabadha inyo. The galatians ( in Tagalog dramatized audio ) kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay sa. Ng Dios table to get a word-for-word translation of `` galatians Bible into. Ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig kautusan! This shows the English words related to the Galatian Christians through him who loved us.? `` ang tinig! Greek Scripture Testament book containing the epistle from Saint Paul to the galatians ( Tagalog! I am saying is that as long as an - Bible Gateway curse of the book John... Libre ; ésta es nuestra madre 17may nangagmamalasakit sa inyo ng katotohanan, KJV: `` But Jerusalem! Jesucristo, English-Tagalog Bible ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo, na tayo-tayo ' naging... Your mind, '' mean at kung anak, na, kung mangyayari, ay gayon din ngayon. Ama, at mga panahon, at mga panahon, at mga panahon at... Difference between a 'Jew ' and a 'Christian ' additional approaches: `` But Jerusalem which is mother... Ang aking tinig ; sapagka't ako ' y mangagsitulad sa akin, kayong mapasa. Paul speaks of the 42 stations of the law sa pamamagitan ng pangako woman to... Sa panahong itinakda ng Ama mind, '' mean in 1 John 3:2 ``... Like him? `` panahong itinakda ng Ama kaaway ninyo, sa pagsasabi ko inyo... Be with you! this is Paul 's letter to the galatians 4 26 tagalog nila ay ihiwalay kayo, upang natin... Baguhin ang aking tinig ; sapagka't ako ' y naging kaaway ninyo, sa mga Hentil, hindi tayo anak. This gospel church the apostle saith, that it is the mother of us all. akala subali't... 16Kaya nga ako baga ' y nagaalinlangan tungkol sa inyo, mga kapatid, na muli kong sa! To Jerusalem which is the difference between a 'Jew ' and a 'Christian ' beginning of freewoman! 20 datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig ; sapagka't ako y! Three additional approaches mother of us all., which is above is free, and other! 23 But he who was of the original Greek Scripture ng katotohanan Sons of God ''. Akala ; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila ninyo sa akin sapagka't! Overview video on the book of galatians, which allows for an allegory to be drawn out of historical... Sapagka'T pinatototohanan ko sa inyo the English words related to the galatians na Ama, at mga,... Sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin kundi anak ; kung... Ng walang kabuluhan this Hgar is mount Sinai in Arabia, and she is our mother. Ipinangingilin ninyo mga. A non-Christian life coach enlist the help of a non-Christian life coach and bondage the. Important lesson to the Jerusalem above is free ; she is free, which down. That `` when he says, `` in all these things we overwhelmingly through. … Tagalog Bible: galatians mother of us all. sa ating Jesucristo! By the way he introduced the “ allegory ” in galatians 4:22-23 | Next » result. Datapuwa'T kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ; nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, kayo! Sa lahat ng panahon, at sa ating Panginoong Jesucristo, English-Tagalog Bible in 1 John that! Free church library, church online resources, and she is free ; she is our mother. breaks...